Besluitvorming

Besluitvorming

Bij mobiliteits en infrastructuur onderscheiden we verschillende typen plannen en projecten. Afhankelijk van het detailniveau en fase van de besluitvorming kan gezondheid worden meegenomen. Van belang is na te gaan welke methode het beste past en welke milieuaspecten moeten worden meegenomen.

Structuurvisies en beleidsvorming, mobiliteitsvisies

In de fase van beleidsvorming en structuurvisies worden de eerste contouren geschetst voor het ruimtelijke beleid. Dit kan op Rijks, provinciaal of gemeentelijk niveau. De ruimtelijke vraagstukken die voorliggen gaan over ordening en sturingsprincipes. 

Verkenningen

Verkenningen en omgevingsplannen zoals MIRT-verkenningen en omgevingsplannen hebben tot doel een kaderstellend besluit vast te leggen waarbinnen diverse concrete ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij worden verschillende alternatieven of oplossingsrichtingen onderzocht om ruimtelijke problemen op te lossen of gebiedsopgaven in te vullen.

Bestemmingsplannen, tracébesluiten en inpassingsplannen

In een bestemmingsplan, inpassingsplan of tracébesluit wordt een voornemen concreet uitgewerkt. De onderzoeksruimte is ingeperkt en de ruimte voor alternatieven is vaak beperkt. Het onderzoek naar gezondheidseffecten zal zijn gericht op de effecten van het voornemen en maatregelen en varianten om deze te beperken of te verbeteren.