MGR-indicator

MGR-indicator - Milieu Gezondheids Risico

De MGR-indicator is gebaseerd op de DALY. Het geeft het verlies aan gezonde levensjaren (ziektelast) per persoon per jaar als gevolg van een bepaald niveau van milieubelasting als percentage van het totaal te verwachten verlies per persoon per jaar.

 

De MGR is afhankelijk van het niveau van milieubelasting. Als de belasting van één of meer milieufactoren op een bepaalde locatie of woonadres bekend is, kan het milieugezondheidsrisico voor die locatie of adres weergegeven worden. Locaties waar (toekomstige) bewoners op basis van de gecumuleerde milieubelasting een hoog risico lopen kunnen geïdentificeerd worden. De informatie kan ook geaggregeerd worden naar een groter gebied, bijvoorbeeld een wijk, gemeente of regio/provincie. Lokale verschillen in milieugezondheidseffecten kunnen zo onderling, op verschillende aggregatieniveaus, worden vergeleken. De MGR-score kan uitgesplitst worden naar milieufactor (luchtverontreiniging, geluid, etc.), maar ook naar bron (bijvoorbeeld weg- en railverkeer) of naar de aard van het gezondheidseffect.

 

Bruikbaarheid

De MGR-indicator geeft gebruikers inzicht in de mate waarin lokale milieufactoren bijdragen aan welke gezondheidsrisico’s en daarmee in handelingsperspectief in termen van (prioritering van) maatregelen of een aanpassing van plannen of projecten. Het is een bruikbaar instrument voor visievorming waarbij bredere afwegingen gemaakt moeten worden waarbij gezondheidseffecten een rol spelen. De MGR-indicator is momenteel gericht op luchtverontreiniging en geluid, milieufactoren die, geaggregeerd voor geheel Nederland, aan een substantieel deel van de milieugerelateerde ziektelast bijdragen. Lokale bronnen, zoals bodemverontreiniging, veiligheidsrisico’s van industrie of geur van veehouderij, zijn (nog) niet in de MGR-indicator opgenomen. Onduidelijk is nog of de risico’s en effecten van externe veiligheid in de MGR-indicator kunnen worden ondergebracht. Het RIVM is momenteel bezig met het verzamelen van gegevens om de MGR-indicator te kunnen verbreden (thema groen) en het uittesten van de MGR-indicatoer in casussen op het gebied van een infrastructurele ingreep. Ook worden mogelijkheden gezien de MGR-indicator uit te breiden met de effecten van bewegen.

Voordeel van de methode is, dat ongelijksoortige effecten zijn op te tellen en dat het milieugezondheidsrisico uit te drukken is in het niveau van milieubelasting. Zo kan op de kaart een waarde van de MGR weergegeven worden op elke locatie waarop de milieubelasting bekend is.

Een nadeel is, dat, net als bij DALYs, de MGR alleen te berekenen is voor de gezondheidseffecten waarover voldoende informatie is. Ook voor de MGR geldt dat de onzekerheden soms groot zijn. Onderzocht moet nog worden of de MGR eenvoudiger te interpreteren is dan de DALY.

 

Meer informatie

  • Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet. Doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving (RIVM-rapport 2014-0138, 2014)

 

gezondheid