Gezondheidseffectscreening

Gezondheidseffectscreening (GES)

Bij deze methode worden op basis van de hoogte van een milieubelasting een GES-score, kleur en milieugezondheids-kwaliteit toegekend. De score varieert tussen 0 (zeer goede kwaliteit en 8 (zeer onvoldoende kwaliteit). Een score 6 (onvoldoende kwaliteit) ligt op het niveau van het maximaal toelaatbaar risico. Dit niveau is bepaald op basis van de beleidsmatige normering en meest recente wetenschappelijke dosis-responsrelaties. Onder dit niveau zijn de andere GES-scores in een logische reeks afgeleid.

 

Zo is de gezondheidskundige beoordeling van verschillende milieufactoren enigszins vergelijkbaar gemaakt. De GES-score wordt op kaart getoond met verschillende bijbehorende kleuren (groen, geel, oranje, rood) en is daarmee eenvoudig te interpreteren. Op een andere kaart worden woningen en andere gevoelige bestemmingen  in de GES-kleuren aangegeven. 

 

Bruikbaarheid

Deze methode kan gebruikt worden om planalternatieven met elkaar te vergelijken op mogelijke gezondheidseffecten. Deze methode is voor verschillende thema’s geschikt, onder andere voor het beoordelen van verschillen in gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, geluidhinder, geurhinder,n externe veiligheid, hoogspanningslijnen en bodemverontreiniging. Voordeel van deze methode is dat te zien is waar knelpunten zijn. Ook te zien is waar zich een stapeling voordoet als hogere GES-scores van verschillende milieufactoren overlappen. Bij de toepassing van de GES-methode moet men er op bedacht zijn dat door de indeling in blootstellingsklassen verschillen tussen alternatieven uitvergroot kunnen worden of juist kunnen wegvallen. Ook zijn de gezondheidseffecten vanuit verschillende milieuaspecten niet optelbaar tot één GES-score.

 

Meer informatie

  • Handboek Gezondheidseffectscreening. Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming (GGD-Nederland, 2012)

 

gezondheid in mer