DALY's

DALY’s - Disability-Adjusted Life-Years

DALY is een maat voor de afname van de levenskwaliteit en het verlies van gezonde levensjaren van een populatie. Hiervoor wordt eerst het aantal mensen met een gezondheidseffect berekend. Dit wordt vermenigvuldigd met de duur van het effect en een wegingsfactor. Deze wegingsfactor geeft het verlies aan kwaliteit van leven door het gezondheidseffect.

 

De wegingsfactor loopt op van 0 (waarde toegekend aan een volmaakte gezondheid) tot 1 (waarde gegeven aan overlijden en gezondheidstoestand die daaraan gelijk wordt gesteld).Op deze manier kan zowel ziekte als overlijden in een getal worden uitgedrukt waardoor verschillende problemen (bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidoverlast) ruwweg kunnen worden vergeleken in duur, aantallen en ernst van hun gezondheidseffecten.

 

DALY’s bieden houvast voor het classificeren en prioriteren van beleidsprogramma’s en maatregelen op hun effecten voor de volksgezondheid.

 

Bruikbaarheid

DALY’s zijn vooral goed bruikbaar voor een relatieve vergelijking van totale gezondheidseffecten. Alternatieven, de effectiviteit van maatregelen en prioriteiten voor de aanpak van milieurisicofactoren kunnen in beeld worden gebracht indien de verschillen tussen alternatieven, milieurisicofactoren en effecten van maatregelen relatief groot zijn.

Aan de berekende DALY’s moet veelal niet een te grote absolute waarde worden toegekend door de soms grote onzekerheden in de berekening. Het resultaat, aantal DALY’s, is ook lastig te interpreteren. Van belang is hierover zorgvuldig te communiceren.

Nadeel is, dat alleen DALY’s te berekenen zijn voor de gezondheidseffecten waarover voldoende informatie is over de relatie tussen blootstelling en gezondheidseffecten en de wegingsfactor.

Het gebruik van DALY’s in een MER biedt de mogelijkheid om, wanneer er voor het plan of project ook een MKBA wordt opgesteld, de MKBA van kwantitatieve informatie op gezondheidseffecten te voorzien. De OEI-leidraad bevat een methode om de gezondheidskosten en –baten van alternatieven te bepalen op basis van berekende DALY’s.

 

Meer informatie

  • Balans voor de leefomgeving (PBL, 2012)
  • Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet. Doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving (RIVM-rapport 2014-0138, 2014)

 

omgevingswet