Contouren

Milieubelastingcontouren en gevoelige bestemmingen

Bij deze methode worden de milieubelastingcontouren als gevolg van voorgenomen ontwikkelingen bepaald. Op een kaart worden deze contouren weergegeven met daarbinnen de woningen, gevoelige bestemmingen en/of bevolkingsaantallen.

 

Bruikbaarheid

Deze methode wordt gebruikt om planalternatieven met elkaar te vergelijken op mogelijke gezondheidseffecten. Deze methode is voor verschillende thema’s geschikt, onder andere voor het beoordelen van verschillen in gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, geluidhinder, geurhinder en externe veiligheid.

 

Voordeel van deze methode is dat te zien is waar de belasting toe- en afneemt en waar winst te behalen is.

 

Nadeel kan zijn dat blootstellingsdata beschikbaar moeten zijn. Bij toepassing van deze methode moet men er op bedacht zijn dat door de indeling in blootstellingsklassen verschillen tussen alternatieven uitvergroot kunnen worden of juist kunnen wegvallen.

 

fabriek amsterdam shutterstock_9993676