Wettelijk kader

Wettelijk kader (toetsing aan de norm)

Voor windparken is de normering voor geluid geregeld in het Activiteitenbesluit. Hierin staat de beoordelingsmaat van 47 dB (Lden) en 41 dB (Lnight). De normering van geluid afkomstig van windturbines houdt rekening met achtergrondgeluid door wind.  Hoe harder het waait, hoe hoger dit achtergrondgeluid is en hoe hoger de normering. De Commissie adviseert in het MER de volgende informatie uit te werken op basis waarvan kan worden getoetst aan de norm:

  • De geluidssituatie (akoestische kwaliteit) van het gebied. Hierin wordt aangegeven wat het karakter van het gebied is (landelijk, dorps, stedelijk) en worden de al aanwezige maatgevende geluidbronnen weergegeven (industrie, verkeer etc.).
  • De geluidbelasting door het windturbinepark, alternatieven en toetsing hiervan aan de grenswaarden. Voor m.e.r. is het belangrijk ook te kijken naar cumulatie van geluid door nabijgelegen windturbines in relatie tot nabijgelegen woningen.
  • Een overzicht van de (technische) mogelijkheden om de geluidsproductie te reduceren, (waaronder het uitrusten van windmolens met windsnelheids-afhankelijke regelingen) en de daadwerkelijk mogelijke reductie in geluidbelasting.

Het wettelijk kader voor geluid en windturbines (onderdeel van het activiteitenbesluit) is te vinden op de site van het kenniscentrum Infomil.