In beeld brengen

Hoe breng ik de effecten in beeld?

Afhankelijk van de fase van besluitvorming en de beschikbare informatie kunnen de volgende methoden worden ingezet:

 

De Commissie adviseert in het MER de volgende zaken te beschrijven:

  • de geluidscontouren (Lden en Lnight) rondom de windturbines, bijvoorbeeld in 5dB-klassen en –waar relevant- de vergunde geluidscontouren van (industrièˆle) activiteiten
  • de gecumuleerde geluidbelasting op de omgeving ten gevolge van industrie, verkeer en de windturbines
  • de ligging van en het aantal woningen en gevoelige bestemmingen in deze contouren
  • het aantal ernstig gehinderden door geluid van de windturbines
  • de effecten van mitigerende maatregelen (ook beneden de wettelijke norm)

 

Voorbeelden van projecten waar de effecten van windturbines op hinder en gezondheid in beeld zijn gebracht: