Besluitvorming

Besluitvorming windenergie

Gemeenten

Gemeenten zijn doorgaans het bevoegd gezag bij de plaatsing van windturbines. Daarbij zijn de volgende stappen en (ruimtelijke) besluiten te onderscheiden:

  • aanwijzen van gebieden voor windenergie en deze vastleggen in ruimtelijke plannen zoals structuurvisies en bestemmingsplannen
  • verlenen van vergunningen

Voor windenergie plannen  moet een plan-MER worden opgesteld. Voor projectbesluiten (vergunningen) moet afhankelijk van de omvang van het windpark een MER worden opgesteld. Zie hiervoor het Besluit m.e.r. categorie D22.2.

 

Rijk en provincies

De bevoegdheden voor het opstellen van een bestemmingsplan liggen in beginsel bij de gemeente, maar er zijn uitzonderingen:

  • een rijksinpassingsplan wordt opgesteld bij parken met een vermogen groter dan 100 MW
  • voor parken met een vermogen tussen 5 en 100 MW kunnen Provinciale Staten een provinciaal inpassingsplan vaststellen.

Ook voor deze plannen moet een plan-MER worden opgesteld.