Lucht

Wegen, gezondheid en luchtkwaliteit

In stedelijk gebied is gemotoriseerd verkeer de belangrijkste bron van luchtverontreiniging. Gemotoriseerd verkeer veroorzaakt onder andere emissies van NOx, fijn stof (PM10 en PM2,5) en roet (Elementary Carbon – Elementair koolstof - EC).

 

Voor NO2 en fijn stof bestaan wettelijke normen voor de luchtconcentraties. Deze grenswaarden zijn vastgelegd in nationaal en Europees beleid.
Voor EC zijn geen wettelijke grens- of streefwaarden vastgesteld, maar effecten van deze stof op de gezondheid zijn wel bekend en het in beeld brengen van effecten met rekenmodellen is ook mogelijk.

Langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging kan leiden tot gezondheidsklachten en vroegtijdige sterfte. Ook onder de grens- en streefwaarden treden gezondheidseffecten op. In Nederland worden de grenswaarden bijna overal gehaald. De effecten van luchtverontreiniging op gezondheid treden dus met name onder de grenswaarden op, daar waar de meeste mensen dus ook aan blootgesteld worden.

Meer informatie over:

  • NOx,
  • fijn stof (PM10 en PM2,5)
  • roet (Elementary Carbon – Elementair koolstof - EC)

 

gezondheid