Geluid

Infrastructuur en geluid

Voor infrastructuurprojecten vormt het gemotoriseerd verkeer met de motor, de uitlaat en de banden de belangrijkste geluidbron.

Gezondheidseffecten

Bij de geluidniveaus zoals die in de woonomgeving voorkomen zijn hinder en slaapverstoring het belangrijkste gezondheidseffect. Er zijn relaties afgeleid tussen de geluidbelasting (aan de meest belaste gevel) door wegverkeer en de mate van ervaren (ernstige) hinder  en (ernstige) slaapverstoring die voor het Europese geluidbeleid geaccepteerd zijn als de thans best beschikbare.

De mate van geluidhinder wordt niet alleen bepaald door de geluidbelasting, maar ook door andere, niet-akoestische, factoren. Deze factoren maken dat lokaal het met de algemene relatie berekende percentage gehinderden sterk kan afwijken van het daadwerkelijk aantal gehinderden.

In epidemiologische studies is een verhoogd risico voor verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten als gevolg van geluidblootstelling vastgesteld. Verschillende meta-analyses geven aan, dat vanaf geluidniveaus van circa 50 dB Lden het risico op coronaire (of ischemische) hartziekten toeneemt.

Uit onderzoek op scholen in de omgeving van vliegvelden blijkt, dat verhoogde geluidbelastingen ook negatieve effecten hebben op de leerprestatie van kinderen. Een relatie voor het geluid van wegverkeer en de leerprestatie is nog niet beschikbaar.

Normen, richtlijnen en gezondheidskundige advieswaarden

De Wet Milieubeheer geeft grenswaarden voor de geluidbelasting langs rijkswegen in geval van infrastructurele projecten. Voor de geluidbelasting langs provinciale en gemeentelijke wegen en voor woningbouwprojecten langs rijkswegen zijn grenswaarden in de Wet Geluidhinder opgenomen. De grenswaarden bestaan uit een voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een maximaal toelaatbare waarde (bovengrens). In de Wet Geluidhinder wordt voor deze grenswaarden onder andere onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande woningen en nieuwe en bestaande of een reconstructie van wegen. De maximaal toelaatbare waarde voor de gevel van woningen varieert van 53 tot 68 dB Lden. De voorkeurswaarde is 48 dB Lden voor nieuwe woningen en 53 dB Lden voor bestaande woningen. Er zijn ook bepalingen voor het maximaal toelaatbare geluidniveau in de woning.

Er zijn geen gezondheidskundige normen of advieswaarden voor, de effecten van, geluid. Voor (ernstige) hinder en slaapverstoring geldt dat deze effecten ook onder de maximaal toelaatbare waarden optreden. Onder de voorkeurswaarde voor nieuwe woningen is het percentage (ernstig) gehinderden of (ernstig) slaapverstoorden gering.

Effecten zoals verhoogde bloeddruk of hart- en vaatziekten zijn onder de voorkeursgrenswaarden niet te verwachten. Boven de voorkeursgrenswaarden, en algemeen onder de maximaal toelaatbare waarde, neemt het risico op deze effecten toe.