Wegen

Wegen en gezondheid

De aanleg van een weg kan invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. Denk aan uitlaatgassen, geluidhinder en de barrièrewerking van een weg. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van beleid, plannen of projecten expliciet aandacht te besteden aan de effecten op gezondheid.
Relevante milieuaspecten

 

Hoe moet ik het doen?
De wijze waarop gezondheidseffecten worden onderzocht is afhankelijk van het type plan en de fase waarin de planvorming zich bevindt. Het detailniveau van de beschikbare milieu-informatie is van belang. Streef ernaar om het detailniveau van het onderzoek naar gezondheid aan te laten sluiten bij het niveau van besluitvorming. Hiervoor kunnen verschillende methoden worden ingezet.
Methoden
 

Wat zijn alternatieven of maatregelen?
Het milieueffectrapport moet duidelijk maken welke alternatieven en maatregelen mogelijk zijn om de gezondheidseffecten te beperken of de volksgezondheid juist te bevorderen. Denk aan alternatieven met de grootste afstand tussen woningen en de weg en mitigerende maatregelen, zoals geluidschermen, stillere wegdekken asfalt, milieuzones en/of snelheidsbeperking.
Alternatieven en maatregelen

 

fs gezondheid