Geur

Bronnen

Vooral intensieve veehouderijen met grote aantallen kippen, varkens of mestkalveren en nertsfokkerijen zorgen voor geurhinder. Maar ook runderen, schapen, geiten, kalkoenen, eenden, parelhoenders, konijnen, paarden en struisvogels kunnen een bron van geurhinder zijn.

 

Gezondheidseffecten

Geur kan verschillende gezondheidseffecten veroorzaken: (ernstige) hinder, verstoring van gedrag en

activiteiten en stress-gerelateerde somatische gezondheidsklachten.

Alleen voor hinder zijn relaties met de geurbelasting bekend. De optredende hinder in de omgeving van veehouderijen kan dus berekend worden. Naast de geurbelasting is een groot aantal andere factoren in meer of mindere mate van invloed op de mate van ervaren hinder. Hierdoor kan het met  de algemene relatie tussen de geurbelasting en hinder berekende aantal gehinderden lokaal sterk afwijken van het daadwerkelijk aantal gehinderden.

Normen, richtlijnen en gezondheidskundige advieswaarden

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en het Activiteitenbesluit schrijven voor dat de geurbelasting door de stallen van een veehouderij op een geurgevoelig object bepaalde waarden niet mag overschrijden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in concentratie- en niet-concentratiegebieden en binnen en buiten de bebouwde kom. De normen gelden voor de voorgrondbelasting, de geurbelasting door één veehouderij.

Voor dieren, waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld, gelden vaste afstanden die aangehouden moeten worden tussen bedrijf en geurgevoelige objecten.

De gemeente kan een geurverordening opstellen, waarin in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een andere waarde of een andere afstand gesteld wordt. Hiervoor is wel een bandbreedte vastgesteld. Hierbij houdt de gemeente over het algemeen rekening met cumulatie van de geur door voor de achtergrondbelasting normen te stellen.

Voor de opslag van agrarische bedrijfsstoffen zoals mest, vast brijvoer en kuilvoer zijn in het Activiteitenbesluit afstandseisen opgenomen.

Geur kan ook onder de normen waargenomen worden en (ernstige) hinder veroorzaken.