Geluid

Bronnen

Aan veehouderijen gerelateerde geluidemissie bestaat vooral uit transportbewegingen en geluid van het bedrijfsterrein zelf. Aan- en afvoerbewegingen nemen bij toenemende bedrijfsgrootte toe. Het betreft dan in hoofdzaak zwaar verkeer. Alleen bij rustige wegen met woningen, waar zich veel nieuwe bedrijven (kunnen) gaan vestigen is te verwachten dat de geluidbelasting merkbaar toeneemt.

Geluidbronnen van de bedrijven zelf zijn bijvoorbeeld het laden en lossen van vee (gebeurt regelmatig ook in de nachtperiode), intern transport op het bedrijfsterrein, bevoorrading van voedersilo's, ventilatoren, afzuiginstallaties en koelingen.

 

Gezondheidseffecten

De blootstelling aan geluid kan een breed scala aan nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. De belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan lagere niveaus van geluid zoals die veelvuldig in de woonomgeving voorkomen zijn (ernstige) hinder en slaapverstoring. Er zijn aanwijzingen dat bij hogere geluidbelastingen andere effecten als ischemische hart- en vaatziekten en verhoogde bloeddruk kunnen optreden.

 

Normen, richtlijnen en gezondheidskundige advieswaarden

De geluidbelasting van het verkeer wordt in algemene zin geregeld in de Wet geluidhinder en de daarin bepaalde geluidnormen.

Voor geluid van de veehouderij geeft het Activiteitenbesluit grenswaarden. Deze gelden uitsluitend voor geluid van vast opgestelde installaties en toestellen en niet van werkzaamheden en activiteiten. Er is een grenswaarde voor het geluid aan de gevel van gevoelige gebouwen voor de  dag-(vanaf 6.00 uur), avond- en nachtperiode. Een gemeente kan door maatwerk afwijken van deze normen.

Bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit is onacceptabele geluidhinder van de bedrijven op naastgelegen woningen in de regel niet te verwachten.