Milieuaspecten

 

Welke milieuaspecten moet ik bekijken?

Bij het beschrijven van de invloed op de gezondheid van omwonenden van veehouderijen worden de volgende aspecten beschouwd:

Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van bacteriën.

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren (of producten van dieren) op mensen kunnen worden overgedragen. Een voorbeeld hiervan is Q-koorts, veroorzaakt door een bacterie.

De laatste decennia is er een toename van resistentie van bacteriën, terwijl er bijna geen nieuwe antibiotica meer worden ontwikkeld die deze infecties kunnen bestrijden. Op veehouderijen voorkomende antibiotica resistente bacteriën, zoals de veegerelateerde MRSA-bacterie, kunnen zich mogelijk naar de omgeving verspreiden.

Geluid wordt geproduceerd op het bedrijf en door transportbewegingen van en naar het bedrijf toe.

Door een toename in verkeersbewegingen naar en van de veehouderijen kan de verkeersveiligheid negatief beïnvloed worden.

Overig

Ammoniak komt ook vrij, maar de concentraties in de omgeving zijn zo laag, dat geen directe gezondheidseffecten worden verwacht. De emissie van ammoniak draagt wel bij aan de (secundaire) vorming van fijn stofdeeltjes in de vorm van aerosolen. Over de lokale effecten is nog te weinig bekend, zodat het niet zinvol is om dit aspect te beschouwen in een MER.