Besluitvorming

Fase van de besluitvorming.

Er wordt onderscheid gemaakt in milieueffectrapportages op verschillende schaalniveaus.

Voor een vergunningprocedure voor een individuele veehouderij of een bestemmingsplan voor een heel klein gebied (postzegelplan) wordt een project-MER uitgevoerd. De besluitvorming gaat over een concreet voornemen waarbij duidelijk is wat de omvang en soorten dieren zijn die worden gehouden

Voor een bestemmingsplan buitengebied of bijvoorbeeld structuurvisie moet een plan-MER worden uitgevoerd. Deze plannen vormen het beleidskader waarbinnen concrete projecten kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om beleidsplannen die milieukaders bevatten waarbinnen concrete projecten kunnen worden uitgewerkt.

Bij beide procedures worden de milieuaspecten beschreven zoals genoemd onder veehouderijen. Alleen zal het detailniveau en daarmee de wijze waarop de aspecten beschreven worden verschillen.