Geur

Geur – Alternatieven en maatregelen

Geur door veehouderijen wordt vooral veroorzaakt door het uitrijden en toedienen van dierlijke mest, de geuremissie vanuit dierverblijven en de opslag van (kuil)voer en bereiding van brijvoer. Over de geur bij het uitrijden van mest zijn weinig gegevens en deze is ook niet opgenomen in de geurregelgeving. Hiervoor kunnen lastig alternatieven en maatregelen geformuleerd worden.

De emissie van geur uit stallen is onder andere afhankelijk van het type en aantal dieren, het voer, de wijze van opvang van de mest en van de afzuiging in de stal.

Ter beperking  van de geur uit stallen  en de opslag van agrarische bedrijfstoffen zijn de volgende  alternatieven en maatregelen mogelijk 

  • Vergroten van de afstand tussen (de emissiepunten van) bedrijven en woningen of woonkernen
  • Begrenzing van de uitbreiding van veehouderijen in bepaalde gebieden met een hogere woningdichtheid. Dit kan door de bedrijfsomvang te beperken, een maximum te stellen aan de geuruitstoot, of door de normen voor de (cumulatieve) geurbelasting strenger te maken
  • Keuze van voer
  • Keuze van mestverwerking
  • Ventilatie uitstroom
  • Luchtwassers