Milieuaspecten

Welke milieuaspecten in beeld brengen

Bij het beschrijven van de invloed op gezondheid van omwondenden van veehouderijen worden de volgende aspecten beschouwd

Geur

veehouderijen met grote aantallen dieren zorgen voor geurhinder, klik hier

Fijn stof en endotoxinen

Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van bacteriën, klik hier

Zoönosen en antibioticaresistentie

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren (of producten van dieren) op mensen kunnen worden overgedragen. Een voorbeeld hiervan is Q-koorts, veroorzaakt door een bacterie. De laatste decennia is er een toename van resistentie van bacteriën, terwijl er bijna geen nieuwe antibiotica meer worden ontwikkeld die deze infecties kunnen bestrijden. Op veehouderijen voorkomende antibiotica resistente bacteriën, zoals de veegerelateerde MRSA-bacterie, kunnen zich mogelijk naar de omgeving verspreiden, klik hier

Geluid

Geluid wordt geproduceerd op het bedrijf en door transportbewegingen van en naar het bedrijf toe, klik hier

Verkeersveiligheid.

Door een toename in verkeersbewegingen naar en van de veehouderijen kan de verkeersveiligheid negatief beïnvloed worden, klik hier

Ammoniak

Ammoniak komt ook vrij, maar de concentraties in de omgeving zijn zo laag, dat geen directe gezondheidseffecten worden verwacht. De emissie van ammoniak draagt wel bij aan de (secundaire) vorming van fijn stofdeeltjes in de vorm van aerosolen. Over de lokale effecten is nog te weinig bekend, zodat het niet zinvol is om dit aspect te beschouwen in een MER.