Alternatieven en maatregelen

In het MER kunnen alternatieven of maatregelen worden beschreven waarmee negatieve effecten op gezondheid kunnen worden beperkt of positieve effecten kunnen worden bevorderd.Afhankelijk van het relevante milieuaspect kan aan de volgende alternatieven en maatregelen worden gedacht voor:

  • Geur
  • Fijn stof en endotoxinen
  • Zoönosen en antibioticaresistentie
  • Geluid
  • Verkeersveiligheid