Kwalitatief

Kwalitatief onderzoek

Deze methode wordt ingezet bij een kwalitatieve beschrijving van risico’s van bijvoorbeeld zoönosen, verkeersveiligheid en geluid bij veehouderijen.

 

De kwalitiatieve methode wordt gebruikt als er weinig gegevens beschikbaar zijn om het meer kwantitatief te beschrijven of om eerst kwalitatief te bekijken of het een probleem zal vormen. In een later stadium, bij gesignaleerde risico’s kunnen de effecten kwantitatief worden uitgewerkt zoals bijvoorbeeld voor geluid bij veehouderijen.

 

Bruikbaarheid

Deze methode wordt toegepast bij de start van een planproces en geeft aan welke gezondheidsaspecten  relevant zijn en hoe die meegenomen kunnen worden bij de verdere planontwikkeling.

Voordeel is, dat er vroeg in de planontwikkeling aandacht voor gezondheid is en concrete mogelijkheden voor een gezonde inrichting worden genoemd. Het is vooral gericht op inspiratie op doen en op ideeën brengen. Nadeel is, dat het vrij algemeen is en moeilijk te vertalen naar kwantitatieve ambities.

 

Meer informatie